نسل کشی نژادی فرهنگی آرام بر علیه کردها در ترکیه

لیلا زانا، سیاستمدار کرد هنگام ادای سوگند تنها یک جمله به کردی ایراد کرد و گفت "زنده باد آزادی و برادری ملت کرد و ترک" و بخاطر آن به 17 سال زندان محکوم شده بود
پیروزی کمالیسم در ترکیه در هشتاد سال پیش ایدئولوژی جدیدی در این کشور حاکم ساخت که مبتنی بر نفی دیگر قومیتها مخصوصاً کردها بود ، قبل از پیروزی کمالیسم در ترکیه ، کلمۀ ترک بسیار حقارت آمیز بود و به جوامع عقب ماندۀ دیهاتی گفته می شد ، همه سعی می کردند که از کلمۀ ترک فرار کنند ، اما با سر کار آمدن رژیم جدید ، تلاش برای باز سازی جامعۀ از هم گسیخته و تحقیر شدۀ ترکیه با تکیه بر ایدئولوژی کمالیسم و پان ترکیسم آغاز شد .
اما ایدئولوژی کمالیسم بایستی در تقابل با فرهنگی دیگر نمود پیدا میکرد چرا که این ایدئولوژی به خودی خود نمی توانست در میان اقشار به شدت تحقیر شدۀ جامعۀ ترکیه اشاعه یابد همسایگان ترکیه یا تحت حمایت قدرتهای بزرگ همچون بریتانیا بودند و یا خود ابر قدرت بودند مانند روسیه )شوروی سابق) ، بنابراین دولت جدید ترکیه نمی توانست با آنها به تقابل برخیزد تا با پیروزی بر آنها ایدئولوژی کمالیسم را به ترکهای تحقیر شدۀ دوران عثمانی بقبولاند ، اما در همان سرزمینی که ترکها زندگی می کردند ملت دیگری هم زندگی می کردند که دارای تمدن و فرهنگ و پیشینۀ با شکوهی بودند ، پس چنانچه کمالیستها موفق می شدند بر این تمدن و فرهنگ با شکوه فایق آیند قطعاً در بازسازی و تقویت روحیۀ ترکهای تحقیر شده موفقیت چشمگیری بدست می آوردند .


همین اندیشه باعث شد که کمالیست های ترکیه به مقابلۀ همه جانبه با ملت کرد برخیزند و برای بدست آوردن موفقیت و باز پروری روحیۀ تحقیر شدۀ ترکها از هیچ جنایتی علیه ملت کرد دریغ نورزند .
کمالیست ها برای درمان روح و روان افسردۀ ملت ترک مرتکب جنایت سهمناکی علیه ملت کرد شدند و با وارد کردن صدمات روحی - روانی و جسمی و مالی فراوان به این ملت در حقیقت مرتکب جنایت نسل کشی شدند . بحث نسل کشی در ترکیه گرچه بحث بسیار پیچیده ای می باشد اما با توجه به واقعیتهای تاریخی و اسناد و مدارک موجود مخصوصاً در دهه های ۳۰ و ۴۰ میلادی تا حدودی از پیچیدگی های این بحث کمتر شده است .

" تلاش های بسیاری از جانب سازمان ملل متحد برای مقابله با سوءاستفاد های قومی و اقلیتی انجام گرفته است از جمله اتخاذ معاهدات ارزشمندی مانند موافقت نامۀ عدم نسل کشی در سال ۱۹۸۴ ، بر اساس این معاهده ، نسل کشی به معنای ارتکاب هر عملی به قصد نابودی تمام یا بخشی از گروه های قومی ، ملی ، نژاد یا مذهبی است ، در مادۀ ۲ این موافقت نامه هر یک از اعمال زیر به عنوان نسل کشی تعریف می گردد :

۱- کشتن اعضای گروه ۲- وارد کردن صدمات جسمی و روحی به گروه ۳- تعمداً ایجاد شرایطی از زندگی برای گروه که باعث نابودی کلی یا جزیی جسمی شود ۴- تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از زاد و ولد در میان گروه ۵- انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.

بر اساس این معاهده می توان ثابت کرد که در دهه های ۳۰ و ۴۰ میلادی و کلاً در طول هشتاد سال گذشته رژیم نژاد پرست ترکیه علیه ملت کرد مرتکب جنایت نسل کشی شده است . برای سرکوب شورش درسیم در سال ۱۹۳۷ رژیم ترکیه از گاز های شیمیایی استفادۀ وسیع نمود و نیز با بمباران هوایی و توپخانه موجب مرگ هزارن انسان بی گناه از جمله زنان و کودکان درسیم و روستاهای درسیم شد ، تمامی روستاها تخلیه شدند و یا اهالی آنها قتل وعام شدند ، به گفتۀ یک نویسنده و مشاهده گر اروپایی تخریب درسیم آنقدر وسیع بود که صدای فرشتگان را هم برانگیخت.

قتل و عام وسیع مردم در جریان شورش درسیم و شورش شیخ سعید و دیگر شورش های کردستان شمالی نشان میدهد که ترکیه مرتکب بند ۱ مادۀ ۲ موافقت نامۀ عدم نسل کشی سال ۱۹۸۴ شده است .

ارتش ترکیه در جریان سرکوب جنبش کرد در ترکیه مرتکب جنایات فراوانی شده است از جمله ارتش ترکیه با هیلیکوپتر و ماشینهای زره پوش ناگهان اطراف یک روستا یا یک دهکدۀ کرد نشین را محاصره می کردند ، تمامی اهالی روستا اعم از زن مرد و کوچک و بزرگ را در میدان دهکده جمع می کردند ، زنان را ناچار می کردند در برابر چشمان مردانشان کاملاً لخت شوند ، مردان را نیز ناچار می کردند که کاملاً لخت شوند ، سپس ریسمانی به آلت تناسلی مردان می بستند و سر دیگر ریسمان را به دست زنان می دادند و آنها را ناچار می کردند که با کشیدن ریسمان مردان را دنبال خود بکشند ، این شکنجه ها آنقدر وحشیانه بود که بسیاری از این مردان در جریان این شکنجه ها جان می دادند و یا برای همیشه عقیم می شدند ، همچنین لخت کردن زنان و مردان در جامعۀ بسیار سنتی و پایبند به اصول اسلامی و عرفی کردستان باعث ایجاد صدمات روحی و روانی فراوانی می شد چنانچه بعضی از این زنان ومردان برای رهایی از چنین وضعی ناچار به خود کشی می شدند .

بنابراین در این صحنه ها می توان بند های ۲و ۳ و ۴ مادۀ ۲ معاهدۀ عدم نسل کشی را یافت ، آیا بستن ریسمان به آلت تناسلی مردان به غیر از واردن کردن صدمات روحی باعث عقیم شدن آنها هم نمی شود ؟!

همچنین گزارشات زیادی وجود دارد که حاکی از گم شدن ، دزدیدن و یا به اجبار گرفتن کودکان کرد می باشد به طوری که این کودکان هرگز پیدا نشدند و هیچ گونه گزارشی از سرنوشت آنها داده نشده است .(بند 5)

ایجاد محدودیت های شدید برای زبان ، ادبیات و لباس چندین هزارسالۀ کردها در کردستان ترکیه ، انکار ملتی به نام کرد و نام نهادن آنها به نام ترک کوهی در تمام اسناد و مدارک ترکیۀ نوین! ، جریمۀ نقدی و شلاق زدن کسانی که به زبان مادری خود (کردی ) حرف می زدند و یا لباس ملی خود را می پوشیدند ، تخریب صدها روستا و شهرک کردنشین و قتل و عام و انتقال اجباری آنها به مناطقی دور از زادگاه خود ، تخریب همۀ نمادهای فرهنگی و تمدن کردها در کردستان ، عدم توسعۀ اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و بهداشتی در کلیۀ مناطق کرد نشین ، حذف همۀ نامهای کردی و جایگزین کردن نامهای ترکی به جای نامهای اصیل کردی، توهین و تحقیر کردها توسط مأمورین ترکیه ، ایجاد فضای رعب و وحشت حتی در محفوظ ترین رکن جامعه یعنی در بطن خانواده ، آواره و بی خانمان نمودن میلیونها کرد ، غارت و چپاول ثروتهای ملی و سرمایه های طبیعی کردان و انتقال این ثروت ها به مناطق ترک نشین ، تجاوز جنسی به هزاران زن و دختر کرد توسط ارتش ترکیه و ژنرالهای نژادپرست آن ، اینها مواردی هستند که غیر از وارد کردن صدمات شدید جسمی ، صدمات فراوانی نیز از لحاظ روحی و روانی به ملت کرد و به جامعۀ کرد در ترکیۀ نوین!! وارد کرده است .

عدم توسعۀ بهداشتی و نبود مراکز درمانی و بیمارستان در مناطق کرد نشین و مخصوصاً در روستاها گاهاً باعث مرگ و میر های فراوانی در میان کردان مخصوصاً در میان کودکان و پیر مردان و پیر زنان شده است ، مرگ و میر هایی که به آسانی قابل پیش گیری بودند و هرگز چنین مرگ و میرهایی در مناطق توسعه یافتۀ ترک نشین ترکیه روی نداده اند .

با توجه به واقعیات موجود در جامعۀ کرد در ترکیه و نیز با توجه به اسناد و مدارک معتبر تاریخی و با مد نظر قرار دادن تعریف نسل کشی و بندهای ۲ ی موافقت نامۀ عدم نسل کشی سال ۱۹۸۴ می توان ادعا کرد که در طول هشتاد سال گذشته در ترکیه یک ژینوساید پنهان در جریان بوده است و این ژینوساید به علت اینکه ترکیه عضو غیر رسمی اتحادیۀ اروپا و ناتو می باشد و به دلیل اینکه ترکیه از اعضای سازمان ملل متحد میباشد و از دیپلوماسی قدرتمندی در جهان برخوردار بوده و با توجه به سانسور شدید اتفاقات و حوادث و قتل و عام های مناطق کردنشین مخصوصاً تا اواسط دهۀ نود میلادی ، افشاء نشده است و یا مورد بی توجهی جهانیان قرار گرفته است و دولت و ارتش ترکیه با سوء استفاده از این سکوت و بی توجهی و چشم پوشی جهانیان دست به انواع جنایات علیه ملت کرد زذه اند و حتی طی دو دهه جنگ با pkk ارتش ترکیه بطور گسترده از گازهای شیمیایی علیه گریلا های pkk استفاده نموده است بدون اینکه هیچ کدام از کشورهای اروپایی و آمریکا به غیر از چند سازمان غیر دولتی بشر دوست از خود واکنشی نشان بدهند .به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed